Senaste nytt från BRF Ravalen

Senaste nytt från BRF Ravalen

blog.brfravalen.se

Här presenteras senaste nytt från Bostadsrättsföreningen Ravalen i bloggform.
För all övrig information se webbsidan www.brfravalen.se.

Motioner inför årsstämman

NyheterPosted by Sekreteraren 08 Apr, 2017 16:59

Brf Ravalens årsstämma närmar sig!

Den som önskar ta upp ett ärende på mötet behöver lämna en motion i god tid

innan. Motionen måste lämnas innan fastställandet av årsstämmans

dagordning. Årsmötet kommer endast att behandla ärenden på dagordningen.


Hur lämnar jag en motion?

En motion ska vara skriftlig, men det finns inget krav på hur den ska vara

utformad för att vara giltig. Vanligt är att lägga fram ett förslag som årsmötet

kan rösta på.


Sista dagen att inkomma med motioner är söndagen 23 april 2017.


Motioner skickas med e-post till styrelsen@brfravalen.se eller lämnas i

föreningens brevlåda på Kista Alléväg 35.


Vi ses på årsmötet!

Styrelsen i Bostadsrättsföreningen Ravalen





  • Comments(0)//blog.brfravalen.se/#post36

2016-08-28 Årligt luftfilterbyte – tillträde till din lägenhet

NyheterPosted by Markus Kilås (Webbansvarig) 28 Aug, 2016 21:57
Årligt luftfilterbyte – tillträde till din lägenhet

Fastighetsskötaren Cemi genomför föreningens årliga byte av luftfilter i FTX-aggregatet i din
lägenhet (i ventilationsskåpet i badrummet).

Arbetet är planerat att utföras:

ONSDAG den 31 augusti klockan 9.00 – 17.00

För dessa arbeten behöver fastighetsskötaren tillgång till lägenheterna under hela dagen.

Nyckelinsamling
Om ni inte kan vara hemma på aviserad dag kan hemnyckeln
deponeras hos styrelsen i entrén på Kista Alléväg 35:
- Tisdag 30 augusti, kl 18.30 – 19.00
- Onsdag 31 augusti, kl 7.00 – 7.30

Vid förhinder
Om du är förhindrad att vara hemma eller lämna nyckeln, anmäl detta till styrelsen snarast så att vi kan hitta en annan lösning för dig!

Viktigt!
Enligt stadgarna 34 § är det obligatoriskt att lämna tillträde till lägenheten för underhåll. Den som varken lämnar tillträde eller anmäler giltigt förhinder i tid debiteras för återbesökskostnaden.

Den som förvägrar tillträde kan få rätten att nyttja lägenheten förverkad enligt 36 § 7.


Vänliga hälsningar,
Styrelsen i Brf Ravalen
styrelsen@brfravalen.se



Yearly air filter exchange – apartment access

The building caretaker Cemi performs the yearly air filter exchange in your apartment (in the bathroom ventilation cabinet).

This work is planned to be carried out:

WEDNESDAY August 31st, at 9.00 – 17.00

For this work the building manager needs access to the apartments during the whole day.

Key collection
If you cannot be home this day, the home key can be deposited with
the management at the entrance to Kista Alléväg 35:
- Tuesday August 30th, at 18:30 – 19:00
- Wednesday August 31st, at 7:00 – 7:30

In case of unavailability
If you are unavailable to open the door or deposit the key, notify the management as soon as possible so that we can make an alternative arrangement for you!

Important!
According to the bylaws 34 § it is mandatory to provide access to the apartment for
maintenance. Neither providing access nor notifying of unavailability results in a surcharge
to cover the revisitation cost.

If access is denied, the right to utilize the apartment may become forfeit according to 36 § 7.


Best regards,
The management of Brf Ravalen
styrelsen@brfravalen.se


  • Comments(0)//blog.brfravalen.se/#post35

2016-08-09 Garantibesiktning av lägenheten

NyheterPosted by Markus Kilås (Webbansvarig) 09 Aug, 2016 18:43

Den som önskar
har möjlighet att utan kostnad få lägenheten besiktad av byggherren samt auktoriserad besiktningman inför utgången av 5-års garantin.

Besiktningsmännen utför okulärbesiktning och kontrollerar bland annat golv, väggar, tak, dörrar och fönster. Vanligt förekommande fel som täcks av garantin är buktande golv och sprickor i väggen.

Om du har känner till eller misstänker fel i lägenheten, hör av dig med en beskrivning. Besiktningsmannen kommer att göra en bedömning av ditt ärende, och om det faller under garantin kommer en kontrolltid att aviseras cirka en vecka innan besöket.

Anmälan

Vid intresse, hör av dig snarast till: besiktning@brfravalen.se

Fel rapporterade före 24 augusti är garanterade att bli bedömda (inte nödvändigtvis kontrollerade). Besiktningen är planerad till 31 augusti och pågår 2-3 dagar.

Vänliga hälsningar
Styrelsen i Brf Ravalen










  • Comments(0)//blog.brfravalen.se/#post34

2016-04-09 Grus & Sandupptagning

NyheterPosted by Markus Kilås (Webbansvarig) 10 Apr, 2016 10:30
Information från Skagafjords Sammfällighetsförening:

Grus & Sandupptagning

På tisdag 2016-04-12 kl. 08:00-16:00 kommer Cemi AB rensa sand och grus på Surtsögatan och Oddegatan.

Under denna tid får inga fordon ställas på dessa gator, [red. anm. se kartbild på anslagen i trappuppgångarna].

/ Styrelsen vid Skagafjords Sammfällighetsförening

---

Gravel & Sand Removal

On Tuesday 2016-04-12 from 08:00 to 16:00 Cemi AB will remove gravel and sand from Surtsögatan and Oddegatan.

During this time; no vehicles can be parked on this spot, [ed. note. see picture in the staircases]

/ Board of Skagafjords Sammfällighetsförening

  • Comments(0)//blog.brfravalen.se/#post30

2016-01-03 Tillträde till lägenheter i januari/februari för underhåll av rör och isolering

NyheterPosted by Markus Kilås (Webbansvarig) 03 Jan, 2016 10:20
Sandbäckens Rör kommer att genomföra obligatoriskt underhåll i alla lägenheter för att förhindra läckage av vatten och värme i ventilationsskåpet (FTX-aggregatet).

Varje bostad har blivit aviserad en individuell dag och tid för detta arbete under perioden 18 januari–4 februari. Tiden går inte att ändra. Varje boende måste se till att lägeheten är tillgänglig på aviserad tid.

Nyckelinsamling
Om ni inte kan vara hemma kan hemnyckeln lämnas till styrelsens representant som ringer på hos er kvällen innan besöket runt kl 19. Personen som ringer på måste legitimera sig.

Vid förhinder
Om du är förhindrad att vara hemma eller lämna nyckeln, anmäl detta till styrelsen snarast möjligt: styrelsen@brfravalen.se

Viktigt!
Enligt stadgarna 34 § är det obligatoriskt att lämna tillträde till lägenheten för underhåll.
Den som varken lämnar tillträde eller anmäler giltigt förhinder i tid debiteras för återbesökskostnaden (1120 kr).
Den som förvägrar tillträde kan få rätten att nyttja lägenheten förverkad enligt 36 § 7.


Vänliga hälsningar
Styrelsen i Brf Ravalen





2016-01-03 Access to apartments in January/February
for pipe and insulation maintenance



Sandbäckens Rör will perform mandatory maintenance in all apartments to prevent leakage of water and heat in the bathroom ventilation cabinet (FTX).

Each apartment is notified an individual date and time for this work during the period of January 18th —February 4th. The time is not possible to change. Each resident is required to make the apartment accessible on the notified time.

Key collection
If you cannot be home, the key can be deposited with a member of the management who will ring your doorbell the evening before the visit around 7 o’clock pm. The person is required to id him/herself.

In case of unavailability
If you are unavailable to open the door or deposit the key, notify the management as soon as possible: styrelsen@brfravalen.se

Important!
According to the bylaws 34 § it is mandatory to provide access to the apartment for maintenance. Neither providing access nor notifying of unavailability may result in a surcharge to cover the revisitation cost (1120 SEK).
If access to the apartment is completely denied, the right to utilize the apartment may
become forfeit according to 36 § 7.


Best regards
The management of Brf Ravalen





  • Comments(0)//blog.brfravalen.se/#post29

2015-07-25 Förvaring i trapphusen (allmänna utrymmen)

NyheterPosted by Markus Kilås (Webbansvarig) 26 Jul, 2015 10:30

Det är inte tillåtet att ställa barnvagnar, vagnar, blommor / krukor, mattor, kartonger, hushållssopor m.m. i trapphuset, detta för att förhindra brand och hålla utrymningsvägarna fria vid utrymning, samt att förhindra allergi och soplukt.

Styrelsen uppmanar alla medlemmar att avlägsna sina felplacerade tillbehör senast söndag den 2 augusti. Föremål som inte tas bort kommer att avlägsnas av fastighetsskötaren, och kostnaden debiteras medlemmen.


Storage in the stairways (public areas)

It is not allowed to keep strollers, wagons, flowers / pots, mats, boxes, household waste, etc. in the stairways in order to avert fires, keeping evacuation paths free, and to prevent allergy and odor.

The management urges all members to remove their misplaced belongings before Sunday, August 2nd. Objects remaining after this date will be removed by the caretaker at the owner's expense.





  • Comments(0)//blog.brfravalen.se/#post27
Next »