Senaste nytt från BRF Ravalen

Senaste nytt från BRF Ravalen

blog.brfravalen.se

Här presenteras senaste nytt från Bostadsrättsföreningen Ravalen i bloggform.
För all övrig information se webbsidan www.brfravalen.se.

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2017

MötePosted by Sekreteraren 03 May, 2017 21:02

Medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Ravalen i Stockholm kallas härmed till
ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 2017.

Tid: Onsdag 17 maj 2017, klockan 18.30

Plats: Ikus Trafikskola, Hanstavägen 84 A

DAGORDNING

1. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd)

2. Val av ordförande på stämman

3. Anmälan av ordförandens val av sekreterare

4. Fastställande av dagordningen

5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet

6. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

7. Föredragning av styrelsens årsredovisning

8. Föredragning av revisionsberättelsen

9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

10. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

11. Beslut om användandet av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning

12. Beslut om arvoden

13. Val av styrelseledamöter och suppleanter

14. Val av revisorer och suppleant

15. Val av valberedning

16. Övriga ärenden, vilka angivits i kallelsen

16.1. Proposition 1: Ändring av Brf Ravalens stadgar avseende 7 § 2 st.

16.2. Proposition 2: Godkännande av kameraövervakning i garaget

16.3. Proposition 3: Ändring av Brf Ravalens stadgar 9 § 2-3 st, 21 § 8 st.  • Comments(0)//blog.brfravalen.se/#post37

2016-04-11 Motioner inför årsstämman

MötePosted by Markus Kilås (Webbansvarig) 11 Apr, 2016 17:43


Brf Ravalens årsstämma närmar sig!


Den som önskar ta upp ett ärende på mötet behöver lämna en motion i god tid
innan. Motionen måste lämnas innan fastställandet av årsstämmans
dagordning. Årsmötet kommer endast att behandla ärenden på dagordningen.

Hur lämnar jag en motion?

En motion ska vara skriftlig, men det finns inget krav på hur den ska vara
utformad för att vara giltig. Vanligt är att lägga fram ett förslag som årsmötet
kan rösta på.

Sista dagen att inkomma med motioner är måndagen 2 maj 2016.

Motioner skickas med e-post till styrelsen@brfravalen.se eller lämnas i
föreningens brevlåda på Kista Alléväg 35.

Vill du delta i styrelsearbetet?

Anmäl ditt intresse genom att skicka e-post till valberedning@brfravalen.se.

Vi ses på årsmötet den 25 maj!
Styrelsen i Bostadsrättsföreningen Ravalen  • Comments(0)//blog.brfravalen.se/#post32

2016-04-10 Gemensam vårstädning lördag 16 april, kl 10

MötePosted by Markus Kilås (Webbansvarig) 10 Apr, 2016 10:46
Inbjudan:

Gemensam vårstädning lördag 16 april, kl 10


Välkomna till Brf Ravalen och Brf Skagagårds gemensamma vårstädning!

Lär känna dina grannar och styrelsen! Tillsammans hjälps vi åt
att snygga till utomhus, plocka skräp och städa i källargångarna.

Styrelsen tillhandahåller det som behövs under städdagen.

Efteråt bjuder vi på enklare förtäring med dryck.

Grovsopor kan slängas i en tillfällig container.
OBS: Ej elektronik eller miljö/hälsofarligt avfall!

Ladda ned inbjudan som PDF:
  • Comments(0)//blog.brfravalen.se/#post31

2015-03-31 Motioner inför årsstämman

MötePosted by Markus 03 Apr, 2015 16:16
Motioner är medlemmarnas bästa möjlighet att påverka sin boendemiljö!

Medlem som vill ha ett ärende behandlat på stämma måste anmäla detta till styrelsen i god tid före årsstämman. Detta kallas för att motionera. Det finns inte något krav på hur motionen ska utformas för att vara giltig.

I stadgarn anges att motioner måste lämnas i god tid för årsstämman för att den ska kunna tas upp i kallelsen till årsstämman. Sista dag för att inkomma med motioner är fredagen den 8 maj.

Motioner skickas till amar@brfravalen.se eller till föreningens adress, Kista alleväg 35.

Hälsningar
Brf Ravalen


  • Comments(0)//blog.brfravalen.se/#post25

2015-03-23 Årsmöte

MötePosted by Markus 03 Apr, 2015 16:14
Årsmöte är bokat till torsdagen den 28 maj 2015 klockan 18:00. Motioner och förslag ska inkomma i god tid innan utsatt datum. Styrelsen återkommer med närmare beskrivningar om hur motioner ska lämnas.

Vill du engagera dig i styrelsearbetet kan du skicka ett mail och anmäl ditt intresse till valberedning@brfravalen.se

Hälsningar
Brf Ravalen

  • Comments(0)//blog.brfravalen.se/#post24

2014-06-30 Trivselgrupp

MötePosted by Markus 03 Apr, 2015 16:08
Vi söker intresserade personer som brinner för att göra Brf Ravalen och Brf Skagagård till de bästa områdena i Kista!

Tanken är att intresserade ska skapa en trivselgrupp där ni möts varannan vecka och går igenom våra ytor.

Uppgifter är att hålla snyggt och rent samt se till att båda styrelserna får förslag från de boende om hur trivselmiljön kan förbättras. Hör av dig till oss om du önskar mer information.

Är det dig vi söker så tveka inte att anmäla dig på något av nedanstående alternativ!

caroline@brfravalen.se, helene@brfravalen.se

Hälsningar
Brf Ravalen och Skagagård

---

Well-being group

We are looking for people that are passionate for making Brf Ravalen and Brf Skagagård the best residential areas in Kista!

The thought is that the interested people create a well-being group where you meet every other week and go through our surfaces.

Tasks are to make sure we have a nice and clean environment as well as to make sure that both boards get ideas from the residents on how to make our areas better in terms of well-being. Welcome to contact us if you need more information about the tasks.

If it is you we are searching for don’t hesitate to contact us on either of the alternatives listed below!

caroline@brfravalen.se, helene@brfravalen.se

Best regards
Brf Ravalen och Skagagård

  • Comments(0)//blog.brfravalen.se/#post20
Next »