Senaste nytt från BRF Ravalen

2017-05-17 Protokoll från stämmanProtokoll

Posted by Tobias 16 Oct, 2017 19:03

Nu finns protokollet från den ordinarie föreningsstämman 2017 tillgänglig online.

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2017Möte

Posted by Sekreteraren 03 May, 2017 21:02

Medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Ravalen i Stockholm kallas härmed till
ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 2017.

Tid: Onsdag 17 maj 2017, klockan 18.30

Plats: Ikus Trafikskola, Hanstavägen 84 A

DAGORDNING

1. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd)

2. Val av ordförande på stämman

3. Anmälan av ordförandens val av sekreterare

4. Fastställande av dagordningen

5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet

6. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

7. Föredragning av styrelsens årsredovisning

8. Föredragning av revisionsberättelsen

9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

10. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

11. Beslut om användandet av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning

12. Beslut om arvoden

13. Val av styrelseledamöter och suppleanter

14. Val av revisorer och suppleant

15. Val av valberedning

16. Övriga ärenden, vilka angivits i kallelsen

16.1. Proposition 1: Ändring av Brf Ravalens stadgar avseende 7 § 2 st.

16.2. Proposition 2: Godkännande av kameraövervakning i garaget

16.3. Proposition 3: Ändring av Brf Ravalens stadgar 9 § 2-3 st, 21 § 8 st.Motioner inför årsstämmanNyheter

Posted by Sekreteraren 08 Apr, 2017 16:59

Blog image

Brf Ravalens årsstämma närmar sig!

Den som önskar ta upp ett ärende på mötet behöver lämna en motion i god tid

innan. Motionen måste lämnas innan fastställandet av årsstämmans

dagordning. Årsmötet kommer endast att behandla ärenden på dagordningen.


Hur lämnar jag en motion?

En motion ska vara skriftlig, men det finns inget krav på hur den ska vara

utformad för att vara giltig. Vanligt är att lägga fram ett förslag som årsmötet

kan rösta på.


Sista dagen att inkomma med motioner är söndagen 23 april 2017.


Motioner skickas med e-post till styrelsen@brfravalen.se eller lämnas i

föreningens brevlåda på Kista Alléväg 35.


Vi ses på årsmötet!

Styrelsen i Bostadsrättsföreningen Ravalen

2016-08-28 Årligt luftfilterbyte – tillträde till din lägenhetNyheter

Posted by Markus Kilås (Webbansvarig) 28 Aug, 2016 21:57

Årligt luftfilterbyte – tillträde till din lägenhet

Fastighetsskötaren Cemi genomför föreningens årliga byte av luftfilter i FTX-aggregatet i din
lägenhet (i ventilationsskåpet i badrummet).

Arbetet är planerat att utföras:

ONSDAG den 31 augusti klockan 9.00 – 17.00

För dessa arbeten behöver fastighetsskötaren tillgång till lägenheterna under hela dagen.

Nyckelinsamling
Om ni inte kan vara hemma på aviserad dag kan hemnyckeln
deponeras hos styrelsen i entrén på Kista Alléväg 35:
- Tisdag 30 augusti, kl 18.30 – 19.00
- Onsdag 31 augusti, kl 7.00 – 7.30

Vid förhinder
Om du är förhindrad att vara hemma eller lämna nyckeln, anmäl detta till styrelsen snarast så att vi kan hitta en annan lösning för dig!

Viktigt!
Enligt stadgarna 34 § är det obligatoriskt att lämna tillträde till lägenheten för underhåll. Den som varken lämnar tillträde eller anmäler giltigt förhinder i tid debiteras för återbesökskostnaden.

Den som förvägrar tillträde kan få rätten att nyttja lägenheten förverkad enligt 36 § 7.


Vänliga hälsningar,
Styrelsen i Brf Ravalen
styrelsen@brfravalen.seYearly air filter exchange – apartment access

The building caretaker Cemi performs the yearly air filter exchange in your apartment (in the bathroom ventilation cabinet).

This work is planned to be carried out:

WEDNESDAY August 31st, at 9.00 – 17.00

For this work the building manager needs access to the apartments during the whole day.

Key collection
If you cannot be home this day, the home key can be deposited with
the management at the entrance to Kista Alléväg 35:
- Tuesday August 30th, at 18:30 – 19:00
- Wednesday August 31st, at 7:00 – 7:30

In case of unavailability
If you are unavailable to open the door or deposit the key, notify the management as soon as possible so that we can make an alternative arrangement for you!

Important!
According to the bylaws 34 § it is mandatory to provide access to the apartment for
maintenance. Neither providing access nor notifying of unavailability results in a surcharge
to cover the revisitation cost.

If access is denied, the right to utilize the apartment may become forfeit according to 36 § 7.


Best regards,
The management of Brf Ravalen
styrelsen@brfravalen.se


2016-08-09 Garantibesiktning av lägenhetenNyheter

Posted by Markus Kilås (Webbansvarig) 09 Aug, 2016 18:43

Blog image
Den som önskar
har möjlighet att utan kostnad få lägenheten besiktad av byggherren samt auktoriserad besiktningman inför utgången av 5-års garantin.

Besiktningsmännen utför okulärbesiktning och kontrollerar bland annat golv, väggar, tak, dörrar och fönster. Vanligt förekommande fel som täcks av garantin är buktande golv och sprickor i väggen.

Om du har känner till eller misstänker fel i lägenheten, hör av dig med en beskrivning. Besiktningsmannen kommer att göra en bedömning av ditt ärende, och om det faller under garantin kommer en kontrolltid att aviseras cirka en vecka innan besöket.

Anmälan

Vid intresse, hör av dig snarast till: besiktning@brfravalen.se

Fel rapporterade före 24 augusti är garanterade att bli bedömda (inte nödvändigtvis kontrollerade). Besiktningen är planerad till 31 augusti och pågår 2-3 dagar.

Vänliga hälsningar
Styrelsen i Brf Ravalen


2016-06-12 Protokoll från stämmanProtokoll

Posted by Markus Kilås (Webbansvarig) 12 Jun, 2016 20:23

Nu finns protokollet från den ordinarie föreningsstämman 2016 tillgänglig för nedladdning:
Stämmoprotokoll 2016-05-25 (PDF)