Senaste nytt från BRF Ravalen

Senaste nytt från BRF Ravalen

blog.brfravalen.se

Här presenteras senaste nytt från Bostadsrättsföreningen Ravalen i bloggform.
För all övrig information se webbsidan www.brfravalen.se.

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2017

MötePosted by Sekreteraren 03 May, 2017 21:02

Medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Ravalen i Stockholm kallas härmed till
ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 2017.

Tid: Onsdag 17 maj 2017, klockan 18.30

Plats: Ikus Trafikskola, Hanstavägen 84 A

DAGORDNING

1. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd)

2. Val av ordförande på stämman

3. Anmälan av ordförandens val av sekreterare

4. Fastställande av dagordningen

5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet

6. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

7. Föredragning av styrelsens årsredovisning

8. Föredragning av revisionsberättelsen

9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

10. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

11. Beslut om användandet av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning

12. Beslut om arvoden

13. Val av styrelseledamöter och suppleanter

14. Val av revisorer och suppleant

15. Val av valberedning

16. Övriga ärenden, vilka angivits i kallelsen

16.1. Proposition 1: Ändring av Brf Ravalens stadgar avseende 7 § 2 st.

16.2. Proposition 2: Godkännande av kameraövervakning i garaget

16.3. Proposition 3: Ändring av Brf Ravalens stadgar 9 § 2-3 st, 21 § 8 st.  • Comments(0)//blog.brfravalen.se/#post37

Motioner inför årsstämman

NyheterPosted by Sekreteraren 08 Apr, 2017 16:59

Brf Ravalens årsstämma närmar sig!

Den som önskar ta upp ett ärende på mötet behöver lämna en motion i god tid

innan. Motionen måste lämnas innan fastställandet av årsstämmans

dagordning. Årsmötet kommer endast att behandla ärenden på dagordningen.


Hur lämnar jag en motion?

En motion ska vara skriftlig, men det finns inget krav på hur den ska vara

utformad för att vara giltig. Vanligt är att lägga fram ett förslag som årsmötet

kan rösta på.


Sista dagen att inkomma med motioner är söndagen 23 april 2017.


Motioner skickas med e-post till styrelsen@brfravalen.se eller lämnas i

föreningens brevlåda på Kista Alléväg 35.


Vi ses på årsmötet!

Styrelsen i Bostadsrättsföreningen Ravalen

  • Comments(0)//blog.brfravalen.se/#post36